ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนพล วิสัยทัศน์ โรงเรียนพลมุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล  บนพื้นฐานความเป็นไทย  ใฝ่คุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยยึดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม
บุคลากรกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
บุคลากรกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
บุคลากรกลุ่มสาระฯสังคมฯ
บุคลากรกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
บุคลากรกลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
บุคลากรกลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
บุคลากรทางการศึกษา
SAR สถานศึกษา 2553
SAR สถานศึกษา 2554
SAR สถานศึกษา 2557
SAR สถานศึกษา 2558
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มวิชาการ
กลุ่มบริหารทั่วไป
สารสนเทศร.ร.พล2560 
สารสนเทศร.ร.พล2559
สารสนเทศร.ร.พล2558
สารสนเทศร.ร.พล2557
-คู่มือนักเรียน
ห้องเรียนรายวิชา IS
ห้องเรียนคณิตศาสตร์
โดยคุณครูสุภาวดี ต้นวงศ์แก้ว
ห้องเรียนคุณครูพยอม
ห้องเรียนคุณครูสุปรีดา
ห้องเรียนครูชลธิดา บทที่ 3
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรมโรงเรียนพล
ประกาศโรงเรียนพล เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประเภทห้องเรียนปกติ
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
ประกาศโรงเรียนพล เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประเภทห้องเรียนด้านความสามารถพิเศษ
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
ประกาศโรงเรียนพล เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประเภทห้องเรียนปกติ
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
ประกาศโรงเรียนพล เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประเภทห้องเรียนด้านความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
ประกาศโรงเรียนพล เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประเภทสายอาชีพ
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อห้องเรียนปกติ
โรงเรียนพล ปีการศึกษา 2561 
ระดับชั้น ม.1
หน้า 1 หน้า 2 หน้า 3 หน้า 4 หน้า 5 หน้า 6 หน้า 7

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อห้องเรียนปกติ
โรงเรียนพล ปีการศึกษา 2561 
ระดับชั้น ม.4
หน้า 1 หน้า 2 หน้า 3 หน้า 4 หน้า 5 หน้า 6 หน้า 7 หน้า 8ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โครงการห้องเรียนพิเศษทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Gifted)
ประจำปีการศึกษา 2561 หน้า 1 หน้า 2 หน้า 3
ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โครงการห้องเรียนพิเศษทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Gifted)
ประจำปีการศึกษา 2561 หน้า 1 หน้า 2
ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อ โครงการห้องเรียนพิเศษเตรียมทหาร
ประจำปีการศึกษา 2561 หน้า 1

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ
โรงเรียนพล ปีการศึกษา 2561 
ระดับชั้น ม.1 และ ม.4

พิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
ประกอบด้วยผู้จบหลักสูตรการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ในวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนพล
ธรรมะเดลิเวอร์รี่ ส่งถึงที่ ซึ้งถึงใจ
กับพระมหาสมปอง ตาลปุตโต
7 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนพล
นางสาวสุธาทิพย์ ทึนรส นักเรียนโรงเรียนพล ตัวแทนจากอำเภอพล
ได้รับรางวัล Miss Popular Vote จากการประกวดนางงามไหมในงานเทศกาลไหมสากล
ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2560
คลิกข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่
 
 
จิตอาสาเฉพาะกิจโรงเรียนพล จ.ขอนแก่น เข้ารับรับสิ่งของพระราชทาน งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อวีนที่ 21 พฤศจิกายน 2560
 
 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการห้องเรียนสีขาว 
ม. 1/1 ม.2/1 ม.3/1 ม.4/1 ม.5/1 ม.6/1
ม. 1/2 ม.2/2 ม.3/2 ม.4/2 ม.5/2 ม.6/2
ม. 1/3 ม.2/3 ม.3/3 ม.4/3 ม.5/3 ม.6/3
ม. 1/4 ม.2/4 ม.3/4 ม.4/4 ม.5/4 ม.6/4
ม. 1/5 ม.2/5 ม.3/5 ม.4/5 ม.5/5 ม.6/5
ม. 1/6 ม.2/6 ม.3/6 ม.4/6 ม.5/6 ม.6/6
ม. 1/7 ม.2/7   ม.4/7 ม.5/7 ม.6/7
ม. 1/8     ม.4/8 ม.5/8 ม.6/8
รายงานการประชุมคณะกรรมการห้องเรียนสีขาว
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
ทำเนียบห้องเรียนสีขาว หน้า 1 หน้า 2 หน้า 3
โครงสร้างการบริหารโรงเรียนพลปีการศึกษา  2560

คำสั่งโรงเรียนพล ที่ ๑๓๔/๒๕๖๐
เรื่อง  แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างการบริหารโรงเรียน

ชื่นชม! นร. ม.2 โรงเรียนพล ขอนแก่น เก็บเงินได้ส่งคืนเจ้าของ
  http://www.khonkaenlink.info/home/news/4398.html คลิกอ่านเพิ่มเติม
ขอบคุณภาพข่าว เดลินิวส์

ประกาศโรงเรียนพล 
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้างสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้างสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้างสาขาวิชาศิลปะและดนตรี
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้างสาขาวิชาภาษาจีน
ประกาศโรงเรียนพล เรื่อง  รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างชาวต่างประเทศ
Full time English Teacher Urgently Required
ประกาศโรงเรียนพล เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
ประกาศโรงเรียนพล เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ยาม
ประกาศโรงเรียนพล การประมูลการเช่าสถานที่จำหน่ายอาหาร หน้า1 หน้า2
ประกาศผลการสอบเข้าเรียนโรงเรียนพลชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
(รอบปกติ) หน้า 1 หน้า 2 หน้า 3 หน้า 4 หน้า 5 หน้า 6 หน้า 7
ประกาศผลการสอบเข้าเรียนโรงเรียนพลชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560
(รอบปกติ) หน้า 1 หน้า 2 หน้า 3 หน้า 4 หน้า 5 หน้า 6 หน้า 7
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบได้ห้องพิเศษ ระดับ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบได้ห้องพิเศษ ระดับ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ผลการสอบวัดความสามารถทางวิชาการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ผลการสอบวัดความสามารถทางวิชาการ ระดับประถมศึกษาปีที่ 6
ประชาสัมพันธ์การสอบวัดความสามารถทางวิชาการของโรงเรียนพล
ครั้งที่1 ระดับชั้นป.6และม.3 คลิกอ่านรายละเอียด
ประกาศสมาคมครู ผู้ปกครอง และศิษย์เก่าโรงเรียนพล
เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงอาคารหอประชุม
ประกาศสมาคมครู ผู้ปกครอง และศิษย์เก่าโรงเรียนพล
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงอาคารหอประชุม
รายชื่อกิจกรรมชุมนุม ประจำปีการศึกษา 2559 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนพล
หนังสือราชการจาก สพฐ.
 


ดูเกรด SGS สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง
โรงเรียนพล ตำบลลอมคอม อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น 40120 โทรศัพท์ 043-414211 E-mailwebmaster ::  laphatsorn11@gmail.com