เรื่อง ความหมายและองค์ประกอบของเครือข่ายคอมพิวเตอร์

1

สาระสำคัญ

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือ คอมพิวเตอร์เน็ทเวิร์ก (computer network) คือเครือข่าย   การสื่อสารโทรคมนาคมระหว่างคอมพิวเตอร์จำนวนตั้งแต่สองเครื่องขึ้นไปสามารถสื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูล และใช้ทรัพยากรร่วมกัน ด้วยการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆในเครือข่าย ด้วยสายเคเบิลหรืออุปกรณ์ไร้สาย องค์ประกอบของเครือข่ายประกอบด้วย 1.ฮาร์ดแวร์ ได้แก่ 1.1 คอมพิวเตอร์  1.2 อุปกรณ์สื่อสาร และ  2.ซอฟแวร์ ได้แก่  2.1 ช่องทางการสื่อสาร  2.2 ระบบปฏิบัติการ

จุดประสงค์การเรียนรู้

  1. อธิบายความหมายและองค์ประกอบของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้(K)
  2. เขียนแสดงองค์ประกอบของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้ (P)
  3. มีความรับผิดชอบ และรู้จักแสวงหาความรู้เพิ่มเติม (A)

แบบทดสอบก่อนเรียนเรื่อง ความหมายและองค์ประกอบของเครือข่าย

1.1 ความหมายของเครือข่ายคอมพิวเตอร์

1.2 องค์ประกอบของเครือข่ายคอมพิวเตอร์

1.3 ประเภทของเครือข่ายคอมพิวเตอร์

1.4 ประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ใบงานที่ 1

แบบทดสอบหลังเรียนเรื่อง ความหมายและองค์ประกอบของเครือข่าย

11654134_857864974261657_632353330_n