เรื่อง  การเลือกใช้ซอฟแวร์ของระบบเครือข่ายขนาดเล็ก

3

สาระสำคัญ

การเลือกใช้ซอฟแวร์ เป็นระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการจัดการฐานข้อมูล การติดต่อสื่อสารระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีให้เลือกใช้งานหลายโปรแกรม แต่ที่นิยมใช้งานได้แก่โปรแกรมซอฟแวร์ Windows , Linux

จุดประสงค์การเรียนรู้

  1. อธิบายหลักการทำงานและคุณสมบัติของโปรแกรมซอฟแวร์ของระบบเครือข่ายได้(K)
  2. เขียนอธิบายการเลือกใช้งานโปรแกรมซอฟแวร์ของระบบเครือข่ายได้ (P)
  3. มีความรับผิดชอบ และรู้จักแสวงหาความรู้เพิ่มเติม (A)

แบบทดสอบก่อนเรียนเรื่อง การเลือกใช้ซอฟแวร์ของระบบเครือข่ายขนาดเล็ก

3.1 ซอฟต์แวร์ระบบ

3.2 ระบบปฏิบัติการ

3.3 การเลือกใช้ซอฟแวร์ของระบบเครือข่ายขนาดเล็ก

ใบงานที่ 3

แบบทดสอบหลังเรียนเรื่อง การเลือกใช้ซอฟแวร์ของระบบเครือข่ายขนาดเล็ก

11654134_857864974261657_632353330_n