เรื่อง  ความหมายและพัฒนาการของอินเตอร์เน็ต

4

สาระสำคัญ

อินเทอร์เน็ต ย่อมาจาก “ INTERNATIONAL NETWORK หรือ INTER CONNECTIONNET WORK ” หมายถึง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ ที่เชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั่วโลกเข้าไว้ด้วยกัน ใช้ในการติดต่อสื่อสาร และค้นหาแลกเปลี่ยนข้อมูลได้ทั่วโลกตลอดเวลา มีจุดเริ่มต้นครั้งแรกที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อใช้ในการทหาร

จุดประสงค์การเรียนรู้

  1. อธิบายความหมายและวิวัฒนาการของอินเทอร์เน็ตได้ (K)
  2. สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตที่เหมาะสมได้ (P)
  3. มีความรับผิดชอบ และรู้จักแสวงหาความรู้เพิ่มเติม (A)

แบบทดสอบก่อนเรียนเรื่อง ความหมายและพัฒนาการของอินเตอร์เน็ต

4.1 ความหมายของอินเทอร์เน็ต

4.2 วิวัฒนาการของอินเทอร์เน็ต

4.3 ระบบอินเทอร์เน็ตของประเทศไทย

4.4 ประโยชน์ของอินเทอร์เน็ต

ใบงานที่ 4

แบบทดสอบหลังเรียนเรื่อง ความหมายและพัฒนาการของอินเตอร์เน็ต

11654134_857864974261657_632353330_n