เรื่อง คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้งานอินเทอร์เน็ต

6

สาระสำคัญ

การใช้งานอินเทอร์เน็ตต้องใช้อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม ควรเคารพสิทธิของผู้อื่นด้วย         การไม่ละเมิดสิทธิหรือลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา ด้วยการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องไม่บิดเบือน หรือให้ร้าย หรือพาดพิงถึงผู้อื่น ทำให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลนั้นๆหรือองค์กรได้  มีผลกระทบที่ตามมา อาจถูกดำเนินคดีฟ้องร้องทั้งทางแพ่งและทางอาญาตามกฎหมาย

จุดประสงค์การเรียนรู้

  1. อธิบายหลักคุณธรรมและจริยธรรมในการใช้อินเตอร์เน็ตได้ (K)
  2. เสนอวิธีการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรมได้ (P)
  3. มีความรับผิดชอบ และรู้จักแสวงหาความรู้เพิ่มเติม (A)

แบบทดสอบก่อนเรียนเรื่อง คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้งานอินเทอร์เน็ต

6.1 จรรยาบรรณสำหรับผู้ใช้ไปรษณีอิเล็กทรอนิกส์

6.2 จรรยาบรรณสำหรับผู้สนทนาผ่านเครือข่าย

6.3 จรรยาบรรณสำหรับผู้ใช้กระดานข่าวหรือกระดานสนทนา

6.4 คุณธรรมจริยธรรมในการใช้งานอินเทอร์เน็ต

6.5 จริยธรรมและคุณธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกัน

6.6 มารยาท ระเบียบและข้อบังคับในการใช้อินเทอร์เน็ต

6.7 โทษของอินเตอร์เน็ต

ใบงานที่ 6

แบบทดสอบหลังเรียนเรื่อง คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้งานอินเทอร์เน็ต

11654134_857864974261657_632353330_n