เรื่อง  การเลือกใช้ฮาร์ดแวร์ของระบบเครือข่ายขนาดเล็ก

2

สาระสำคัญ

การติดตั้งระบบเครือข่ายขนาดเล็ก มีจุดประสงค์เพื่อการใช้งานภายในบริเวณบ้านหรือภายในบริเวณสำนักงาน เพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรต่างๆร่วมกันได้อย่างเหมาะสม  เช่น การใช้ข้อมูล                การใช้เครื่องพิมพ์  การใช้เครื่องสแกนเนอร์ เป็นต้น จึงจำเป็นต้องมีการเลือกใช้ฮาร์ดแวร์ให้เหมาะสมเพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงกับความต้องการใช้งานของผู้ใช้เป็นสำคัญ

จุดประสงค์การเรียนรู้

  1. อธิบายอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กได้ (K)
  2. อธิบายการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายขนาดเล็กได้ (K)
  3. เขียนแสดงการเชื่อมต่อเครือข่ายระยะไกลอย่างน้อย  1 แบบได้ (P)
  4. มีความรับผิดชอบ และรู้จักแสวงหาความรู้เพิ่มเติม (A)

แบบทดสอบก่อนเรียนเรื่อง การเลือกใช้ฮาร์ดแวร์ของระบบเครือข่ายขนาดเล็ก

2.1 อุปกรณ์ในระบบเครือข่ายขนาดเล็ก

2.2 การเชื่อมต่อเครือข่ายระยะไกล

ใบงานที่ 2

แบบทดสอบหลังเรียนเรื่อง การเลือกใช้ฮาร์ดแวร์ของระบบเครือข่ายขนาดเล็ก

11654134_857864974261657_632353330_n