โรงเรียนพล » แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน

สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี                            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5

จำวน   40  ข้อ   คะแนนเต็ม   40  คะแนน                               เวลาในการทำ   1   ชั่วโมง

*********************************************************************************************

คำชี้แจง : ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องแล้วทำลงในกระดาษคำตอบ

You must specify a text.