โรงเรียนพล » แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน

สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี                            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5

จำวน   40  ข้อ   คะแนนเต็ม   40  คะแนน                               เวลาในการทำ  1  ชัวโมง

*********************************************************************************************

คำชี้แจง : ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องแล้วทำลงในกระดาษคำตอบ

You must specify a text.