โรงเรียนพล » แบบทดสอบหลังเรียนเรื่อง ความหมายและองค์ประกอบของเครือข่าย

แบบทดสอบหลังเรียนเรื่อง ความหมายและองค์ประกอบของเครือข่าย

แบบทดสอบหลังเรียน

หน่วยที่ 1 เรื่อง ความหมายและองค์ประกอบของเครือข่ายคอมพิวเตอร์

สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี                            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5

จำวน   10  ข้อ   คะแนนเต็ม   10  คะแนน                               เวลาในการทำ   10   นาที

*********************************************************************************************

คำชี้แจง : ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องแล้วทำลงในกระดาษคำตอบ

You must specify a text.