โรงเรียนพล » แบบทดสอบหลังเรียนเรื่อง การเลือกใช้ฮาร์ดแวร์ของระบบเครือข่ายขนาดเล็ก

แบบทดสอบหลังเรียนเรื่อง การเลือกใช้ฮาร์ดแวร์ของระบบเครือข่ายขนาดเล็ก

แบบทดสอบหลังเรียน

2 เรื่อง การเลือกใช้ฮาร์ดแวร์ของระบบเครือข่ายขนาดเล็ก

สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี                            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5

จำวน   10  ข้อ   คะแนนเต็ม   10  คะแนน                               เวลาในการทำ   10   นาที

*********************************************************************************************

คำชี้แจง : ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องแล้วทำลงในกระดาษคำตอบ

You must specify a text.