โรงเรียนพล » แบบทดสอบก่อนเรียนเรื่อง การเลือกใช้ซอฟแวร์ของระบบเครือข่ายขนาดเล็ก

แบบทดสอบก่อนเรียนเรื่อง การเลือกใช้ซอฟแวร์ของระบบเครือข่ายขนาดเล็ก

แบบทดสอบก่อนเรียน

3 เรื่อง การเลือกใช้ซอฟแวร์ของระบบเครือข่ายขนาดเล็ก

สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี                            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5

จำวน   10  ข้อ   คะแนนเต็ม   10  คะแนน                               เวลาในการทำ   10   นาที

*********************************************************************************************

คำชี้แจง : ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องแล้วทำลงในกระดาษคำตอบ

You must specify a text.