โรงเรียนพล » แบบทดสอบก่อนเรียนเรื่อง บริการบนอินเทอร์เน็ต

แบบทดสอบก่อนเรียนเรื่อง บริการบนอินเทอร์เน็ต

แบบทดสอบก่อนเรียน

5 เรื่อง บริการบนอินเทอร์เน็ต

สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี                            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5

จำวน   10  ข้อ   คะแนนเต็ม   10  คะแนน                               เวลาในการทำ   10   นาที

*********************************************************************************************

คำชี้แจง : ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องแล้วทำลงในกระดาษคำตอบ

You must specify a text.