โรงเรียนพล » ใบงานที่ 1

ใบงานที่ 1

เรื่อง ความหมายและองค์ประกอบของเครือข่ายคอมพิวเตอร์

 

คำชี้แจง  ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง  (10 คะแนน)

  1. จงอธิบายความหมายของเครือข่ายคอมพิวเตอร์มาพอเข้าใจ  (2 คะแนน)
  2. ให้นักเรียนเขียนอธิบายองค์ประกอบของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ด้านฮาร์ดแวร์มาพอเข้าใจ โดยให้ทำเป็นแผนผังความคิด  (6 คะแนน)
  3. จงบอกประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (2 คะแนน)

ให้นักเรียนทำใส่ microsoft word พร้อมทั้งพิมพ์ ชื่อ-นามสกุล ไว้ท้ายกระดาษ พร้อมทั้งรวบรวมส่งในวันถัดไป

 

11404254_832095576846394_798283830_n