โรงเรียนพล » ใบงานที่ 2

ใบงานที่ 2

เรื่อง อุปกรณ์ในระบบเครือข่ายขนาดเล็ก

 

คำชี้แจง  ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง  (10 คะแนน)

  1. จงอธิบายความแตกต่างระหว่างฮับ  กับสวิตซ์ มาพอเข้าใจ (2 คะแนน)
  2. จงอธิบายอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อใช้งาน (3 คะแนน)
  3. ให้นักเรียนวาดภาพแสดงการเชื่อมต่อเครือข่ายระยะไกลมา  1 แบบ พร้อมอธิบายข้อดีและและเสียของรูปแบบที่เลือก (5  คะแนน)

ให้นักเรียนทำใส่ microsoft word พร้อมทั้งพิมพ์ ชื่อ-นามสกุล ไว้ท้ายกระดาษ พร้อมทั้งรวบรวมส่งในวันถัดไป

11404254_832095576846394_798283830_n