โรงเรียนพล » ใบงานที่ 4

ใบงานที่ 4

เรื่อง ความหมายและพัฒนาการของอินเทอร์เน็ต

 

คำชี้แจง  ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง  (10 คะแนน)

  1. จงอธิบายความหมายของอินเทอร์เน็ต มาพอเข้าใจ (5 คะแนน)
  2. จงอธิบายพัฒนาการและประโยชน์ของอินเทอร์เน็ต มาพอเข้าใจ  (5 คะแนน)

ให้นักเรียนทำใส่ microsoft word พร้อมทั้งพิมพ์ ชื่อ-นามสกุล ไว้ท้ายกระดาษ พร้อมทั้งรวบรวมส่งในวันถัดไป

11404254_832095576846394_798283830_n