ประวัติโรงเรียน

ข้อมูลทั่วไป
โรงเรียนพล   ตั้งอยู่ที่  ถนนเมืองพล – แวงน้อย   ตำบลลอมคอม  อำเภอพล  จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์    40120     โทรศัพท์   043 – 414211    โทรสาร  043 – 414211                                                                       
E –mail  pholschool211@hotmail.com   website  http:// www.phol.ac.th   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ            โดยมีระยะทางห่างจากจังหวัดขอนแก่น   ประมาณ  75  กิโลเมตร

  ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

โรงเรียนพล  เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประเภทสหศึกษา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา   เขต 25  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  ก่อตั้งเมื่อวันที่  14  มิถุนายน  2497  โดย ร.ต.อ.แถว  พรมประกาย  ณ  นครพนม  อดีตนายอำเภอพล  ณ ที่ดินราชพัสดุ  ตั้งอยู่ตรงข้ามไปรษณีย์อำเภอพล   ซึ่งเป็นที่ตั้งศาลจังหวัดพลปัจจุบัน
ปี พ.ศ. 2521 เปลี่ยนจากโรงเรียนประถมศึกษาตอนปลาย  มาเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น  จัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาตอนปลาย  (ป.5 -7) เมื่อวันที่  20 เมษายน  2521
ต่อมาปี  2526  ย้ายมาตั้ง  ณ ที่สาธารณประโยชน์สภาตำบลเพ็กใหญ่  บนเนื้อที่  87  ไร่เศษ
บนถนนสายเมืองพล  แวงน้อย อยู่ติดกับสำนักงานที่ดินจังหวัด สาขาอำเภอพลห่างจากที่ว่าการ
อำเภอพล  ประมาณ  2  กิโลเมตร
ปี  2533  เปิดสาขามัธยมศึกษาที่บ้านโสกนกเต็น  ซึ่งปัจจุบันเป็นเอกเทศแล้วใช้ชื่อว่า
“โรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์” 
ปี  2534  เปิดสาขาเรียนที่ตำบลหนองมะเขือ  ตั้งอยู่ที่สภาตำบลโนนข่า  ปัจจุบันเป็นเอกเทศแล้วตั้งอยู่ที่สาธารณประโยชน์สภาตำบลโนนข่า 
ใช้ชื่อว่า  “โรงเรียนโนนข่าวิทยา”
ปี  2536   เปิดสาขาเรียนที่บ้านฮ่องหอย  ตำบลหนองแวงนางเบ้า  ปัจจุบันเป็นเอกเทศแล้ว
ใช้ชื่อว่า “โรงเรียนพลพัฒนศึกษา”
ปี  2536  เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ปี  2537  เปิดสอนคอมพิวเตอร์  1  ห้องเรียน  20  เครื่อง
ปี  2540   เปิดสอนคอมพิวเตอร์  เพิ่มอีก 1  ห้องเรียน  20  เครื่อง
ปี  2541  ได้งบประมาณ  อาคาร  4   ชั้น  24  ห้องเรียน   1  หลัง
ปี  2553  ได้งบประมาณก่อตั้งอาคาร ICT   จำนวน  1  หลัง
ปี  2554  ได้งบประมาณจัดทำห้องเรียนอัจฉริยะ  จำนวน  1  ห้อง
ปัจจุบันโรงเรียนพลมี  นายสุรเชษฐ  รูปต่ำ  ดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนพล             เปิดทำการเรียนการสอนนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6       จำนวน 38 ห้องเรียน  ครู – อาจารย์   จำนวน 82 คน
(ไปช่วยราชการ 2 คน) พนักงานราชการ จำนวน 1  คน ครูอัตราจ้าง      จำนวน  9  คน  ลูกจ้างประจำ  จำนวน  3  คน  ลูกจ้างชั่วคราวจำนวน  14  คน