สัญญลักษณ์ของโรงเรียน
ตราประจำโรงเรียน
รูปสองมือประคองจักรอยู่ภายในโล่
สองมือ   หมายถึง การอบรมสั่งสอนศิษย์  ด้วยความรักความเมตตา 


คติพจน์ประจำโรงเรียน
“สามัคคี  มีวินัย  ใฝ่ใจเรียน  เพียรทำดี”

ปรัชญาประจำโรงเรียน
กยิราเจ  กยิราเถนํ   “จะทำสิ่งใดต้องทำให้สำเร็จ”

สีประจำโรงเรียน
เขียว   เหลือง   แดง

   “สีเขียว”     หมายถึง  ความเจริญงอกงามในด้านการศึกษา
“สีเหลือง”  หมายถึง  คุณธรรมและคุณความดี
“สีแดง”      หมายถึง  ความกล้าหาญ  มุ่งมั่น  จริงจัง

อักษรย่อของโรงเรียน    
 พ.ล.

ต้นไม้ประจำโรงเรียน   
ต้นราชพฤกษ์